var yaParams = {ip:'3.222.251.91'};

По материалу

?
?
?